МУ-ын ЭХС-д тоон хамгаалалтууд идэвхитэй ашиглагдаж эхэлснээс хойш 10 гаруй жил болж байгаа ба үүний үр дүнд НС-ний хэмжээнд РХАБ-уудын найдвартай  ажиллагааны түвшин тасралтгүй өсөж байгаа хэдий ч  ашиглалтад тулгарч буй  дутагдалтай асуудлууд байгаа билээ.
 
Тоон хамгаалалтын төлөв байдалд үнэлэлт өгөхүйц хангалттай хугацаа өнгөрсөн зарим төрлийн хамгаалалтуудын ашиглалтын хугацаа дуусах шатандаа орж эхэлж байгаа өнөө үед НС-д ашиглагдаж байгаа тоон хамгаалалт тэдгээрийн ололттой болон дутагдалтай тал цаашид баримтлах үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор ЭХ-ний ТЗЭ байгууллагуудын  мэргэжлийн ИТА-уудын хамтарсан уулзалт зөвлөгөөнийг 2017 оны 11-р сарын 29 өдөр ДҮТ-ийн РХАА-аас зохион байгууллаа.
 
 
http://www.energy.mn/